G6公文使用了自定义控件后回显,但是回显的数据并没有用

lwq199600 9月前 264

function OK() {
        var data = new Array();
        try {
            var childrens = $('.children');
            var value = "";
            var text = "";
            for (var i = 0; i < childrens.length; i++) {

                var ch = childrens[i];
                if (ch.checked) {

                    text += ch.title + "、";
                    value += "Account|" + ch.value + ",";

                    var obj = new Object();//回调关联字段使用
                    obj.id = ch.value;
                    obj.name = ch.title;
                    data.push(obj);
                }

            }

            if (deptCachs.length != 0) {

                for (var j = 0; j < deptCachs.length; j++) {
                    var deptCach = deptCachs[j];

                    var depts = deptCach.depts;

                    for (var m = 0; m < depts.length; m++) {
                        text += depts[m].name + "、";
                        value += "Department|" + depts[m].id + ",";
                    }


                }
                var obj = new Object();//回调关联字段使用
                obj.id = ch.value;
                obj.name = ch.title;
                data.push(obj);
            }


            if (value) {
                value = value.substring(0, value.length - 1);
            }
            if (text) {
                text = text.substring(0, text.length - 1);
            }

        } catch (e) {
            alert(e);
        }


        var v = {
            "value": text + "hiddenValue" + value,
            "text": text,
            "obj": data
        };

        if ("" == text || "" == value) {
            v.value = "";
        }


        return {dataValue: v.value}

    }

不知道回写方法对不对,但是能够显示,最后点发送后,主送单位并不能够接收,我用F12看了下,自定义和系统默认的标签两个不一样,想问下该怎么解决(图都在附件上)
上传的附件:
最新回复 (0)
返回
发新帖